Convocatòria d’eleccions al consell escolar

Convocatòria d’eleccions al consell escolar

con esc

con esc 3


Documents en format pdf:

1) Convocatòria d’eleccions al consell escolar

2) Presentació de candidatures

3) Composició i funcions del consell escolar


El consell escolar de l’Institut està integrat per:
1. El director o directora, que el presideix.
2. El cap o la cap d’estudis.
3. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
4. El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
5. Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre (8).
6. Els i les representants de l’alumnat (4) i dels pares i mares o tutors (4), elegits respectivament per ells i entre ells.
7. Un o una representant de l’AMPA de l’Institut.
8. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.

• El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del  total de membres del consell, elegits pel claustre i en representació d’aquest.

• El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:
• Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
• Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
• Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
• Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
• Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
• Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
• Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
• Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
• Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
• Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
• Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Documents en format pdf:

  1. Convocatòria d’eleccions al consell escolar
  2. Presentació de candidatures
  3. Composició i funcions del consell escolar