Ajuts menjador curs 2021-22

Ajuts menjador curs 2021-22

2/12/21. Ajuts de menjador: adjudicació definitiva

2/11/21. Ajuts de menjador: llista d’admesos i denegats (període obert)

10/09/21. Ajuts de menjador: consulteu la llista d’admesos i denegats per al curs 2021-22

L’alumnat de l’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Recordem a les famílies que tenen concedit el Pla de Xoc aquest curs, que OBLIGATÒRIAMENT han de fer la sol·licitud de l’ajut menjador pel curs vinent

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2021-2022

  • S’atorguen ajuts ordinaris de 4’43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6’33€ per a les rendes més baixes.
  • Es pot sol·licitar l’ajut en base als ingressos familiars corresponents a la renda 2020.
  • S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol·licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als trams de rendes més baixes. Es pren com a referència el llindar de la pobresa establert a l’IDESCAT. Aquesta mesura va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a la Resolució 11/17.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic (només operatiu en els períodes de sol·licitud establerts) adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2021-2022, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny 2021: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.
  • Període de sol·licituds de setembre 2021: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre.

Un cop finalitzats els períodes de juny i setembre, s’estableix un període obert de presentació de sol·licituds per atendre situacions sobrevingudes i per a l’alumnat de nova incorporació:

  • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
  • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
  • En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

Fer a sol·licitud telemàtica

Formulari de sol·licitud d’ajuts de menjador

Més informació

Per tal de donar suport a les famílies que no disposin de recursos per presentar la sol·licitud de manera telemàtica hauran de demanar cita prèvia a: